Annet

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2022

I samsvar med åpenhetsloven publiserer vi her vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingen for 2022.

Virksomhetens organisering og driftsområde

ProsessPilotene leverer konsulenttjenester innenfor informasjonsteknologi (IT), tilknyttet Microsoft Dynamics 365 forretningsapplikasjoner for kundeinteraksjon (CRM).

Selskapets virksomhet foregår i Asker, Hamar, Moss og Stavanger i Norge. Selskapets hovedkontor er i Asker. Stavangerkontoret ble etablert og bemannet opp på slutten av 2022 og får sitt første driftsår i 2023. All virksomhet er organisert i ett og samme selskap.

Selskapet har langsiktige kundeforhold og jobber utelukkende med kunder med tilstedeværelse i Norge. ProsessPilotene benytter kun egne fast ansatte bosatt i Norge.

Selskapet benytter ikke underleverandører av tjenester fra andre land.

ProsessPilotene er eid av de ansatte og hadde 46 ansatte aksjonærer ved utgangen av 2022.

ProsessPilotene er opptatt av menneskerettigheter i alle deler av sin virksomhet. Dette er grunnleggende verdier som alltid ligger til grunn i selskapets strategi og daglige drift. Herunder også valg av selskapets produkter, tjenester, kunder og leverandører.

Selskapet har etablerte rutiner for regelmessig vurdering og kontroll av egen virksomhet, leverandører og kunder med hensyn til å sikre at vår virksomhet ikke bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurdering 2022

Arbeidsmiljø og sosiale forhold

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre trivsel og helse som bidrar til lavt sykefravær. Selskapet tiltak omfatter treningstilbud, tilbud om fysioterapi, sykeforsikring med behandlingsgaranti, fleksibel arbeidstid, mulighet for bruk av hjemmekontor 2 dager i uken, gode opplæringsordninger og mulighet for rullering av arbeidsoppgaver mellom ansatte.

Vi har ikke hatt skader eller uhell i perioden.

Selskapet overholder arbeidsmiljøloven. Selskapet betaler de ansatte over tarifflønn.

Selskapet arbeider målbevisst for å bygge et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø. Det gjennomføres årlige medarbeidertilfredshetsmålinger, som viser en stabilt høy medarbeidertilfredshet også i 2022.

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner, AMU og selskapets tillitsmannsordning har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften.

Like rettigheter

Selskapet har et aktivt forhold til mangfold. Alle ansatte har like rettigheter i selskapet.

Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller forskjellsbehandling som følge av etnisitet, religion, seksuell legning, kjønn eller andre former for kategorisering.

Selskapet har etablert varslingsrutine for å identifisere og håndtere eventuelle avvik.

Ytre miljø

ProsessPilotene forurenser ikke det ytre miljø.

ProsessPilotene har et bevist og aktivt forhold til å redusere negativ påvirkning av miljøet i alle deler av egen drift og i de løsninger selskapet leverer til markedet.

ProsessPilotene har som policy å plassere arbeidssted nær våre medarbeidere for å redusere reise. Vi vektlegger energieffektivitet, kildesortering og gangavstand fra tog i alle våre lokaler. Selskapet benytter tog til det meste av sin reisevirksomhet i Østlandsregionen.

Vi betjener kunder over hele landet og bruker moderne teknologi utstrakt for å fremme effektiv samhandling og redusere reisebehovet, uten å miste nødvendig nærhet med våre kunder.

Alle systemløsninger ProsessPilotene benytter er skybaserte og fremmer samhandling på tvers av geografi, reduserer reisebehov, strømforbruk og gir tilnærmet «papirløst kontor». Selskapet har ingen egne servere.

Alle løsningene vi leverer til våre kunder gir tilsvarende muligheter for besparelser i miljø fotavtrykk for våre kunder.

Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser

ProsessPilotene tolererer ingen former for korrupsjon eller andre straffbare handlinger begått i tilknytning til arbeid for selskapet. Forhold som anses straffbare vil bli politianmeldt.

Konkrete brudd på aktsomhetsreglementet

Det har ikke vært avdekket noen tilfeller av brudd på aktsomhetsreglementet i 2022. Selskapet har gjennom aktsomhetsvurderingene anslått risikoen for brudd som lav. Det har ikke vært iverksatt tiltak med bakgrunn i brudd i 2022